Postřik Agro Targa Super - 5 EC - 100 ml


Postřik Agro Targa Super - 5 EC - 100 ml Postřik Agro Targa Super - 5 EC - 100 ml
Postřik Agro Targa Super - 5 EC - 100 ml Postřik Agro Targa Super - 5 EC - 100 ml
již se neprodává
poslední známá cena 146 Kč


kód: 3929952


Postřik Agro Targa Super - 5 EC - 100 ml

Systémový listový selektivní herbicid ideální k likvidaci nežádoucích jednoletých trávovitých plevelů na vašich záhonech.

 VLASTNOSTI

Základní informace

Název
Postřik Agro Targa Super - 5 EC - 100 ml
Záruka
24 měsíců
Model
AGR017081
Kód výrobku
3929952
Výrobce

Další parametry

Použití přípravku

plevel

Forma
kapalné
Užití

jaro

léto

podzim

Účinek

redukce plevelů

Rozměry

Šířka balení
5 cm
Výška balení
12.2 cm
Délka (Hloubka) balení
5 cm
Hmotnost balení
0.14 kg

 POPIS

Postřik Agro Targa Super - 5 EC - 100 ml

 • AGRO Targa Super 5 EC je systémový (rozváděný po celé rostlině) listový selektivní herbicid.
 • Je ideálním pomocníkem k hubení jednoletých trávovitých plevelů (lipnicovité), pýru a ježatky.
 • Jeho použití je vhodné v cukrovce a krmné řepě, bramborách, slunečnici, v hrachu, fazolích, čočce, brukvovité zelenině, cibuli, česneku, rajčatech, paprice, révě vinné, ovocných sadech atd.
 •  
 • Vlastnosti:
 • účinná látka: chizalofop-P-ethyl
 • přípravek nesmí zmrznout
 • dávkování: 10 - 40 ml přípravku stačí k přípravě 2 - 5 l aplikační kapaliny (na cca 100m2)
 • součástí balení je odměrka
 • aplikace v měsících: 4,5,6,7,8,9
 •  
 • HERBICID je pesticid používaný k likvidaci nežádoucích rostlin, např. plevelů nebo invazních rostlin.
 •  
 • Důležité upozornění:
 • Typy nebezpečnosti:
 • H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
 • H315 Dráždí kůži.
 • H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
 • H318 Způsobuje vážné poškození očí.
 • H332 Zdraví škodlivý při vdechování.
 • H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
 • H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
 • R43 Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží.
 • R51/53 Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.
 • R65 Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic.
 • R67 Vdechování par může způsobit ospalost a závratě.
 •  
 • Doplňkové údaje o nebezpečí:
 • EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní
 • prostředí.
 • Před použitím si přečtěte návod k použití.
 •  
 •  
 • POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ:
 • P261 Zamezte vdechování mlhy/aerosolů.
 • P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
 • P302 + P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
 • P304 + P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání.
 • P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • P391 Uniklý produkt seberte.
 • P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad.
 • SP1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchových vod/Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a z cest).
 • SPe3 Za účelem ochrany necílových rostlin dodržujte neošetřené ochranné pásmo 5 m od okraje ošetřovaného pozemku. Při 75% a 90 % redukci úletu pomocí trysek není ochranná
 • vzdálenost nutná.

 SOUBORY KE STAŽENÍ

Postřik Agro Targa Super - 5 EC - 100 ml

 

 

 DISKUZE

Technické specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění. Obrázek zboží má pouze informativní charakter.
www.obchody24.cz, infolinka 800 200 999
del

AKTIVUJ SI

 

MEGA SLEVY DNE

 

Tyto slevy jsou platné až do půlnoci a platí na vybrané zboží.

 

AKTIVOVAT
 
 
800 200 999
 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Nákup na splátky Hello bank!Nákup na splátky HomeCreditVisaVisa ElectronMasterCardMaestroPayU

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.